Algemene voorwaarden

U verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden als u gebruik gaat maken van onze diensten. Deze overeenkomst is effectief en geldig vanaf de plaatsing van deze overeenkomst op singlesexdates.nl. Ook kan deze overeenkomst op enig en elk moment worden gewijzigd door de beheerders van deze website.

1. Toegang & Registratie
Om lid te kunnen worden van singlesexdates.nl en gebruik te maken van onze diensten moet u minimaal achttien jaar of ouder zijn. De diensten van singlesexdates.nl zijn enkel bedoeld voor volwassenen en niet voor minderjarigen. Zo mogen ook deze diensten enkel worden gebruikt door persoon die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder het en hun toepasselijke recht volgens de wet. singlesexdates.nl mag niet worden gebruikt voor professionele of commerciële doeleinden, zoals uitlokking, prostitutie of acquisitie.

2. Beëindiging & Tarieven
Voor het gebruik van singlesexdates.nl gelden gebruik- en abonnementstarieven. Deze worden voor het aanmelden aan u voorgelegd ter bevestiging. Deze tarieven kunnen elk op willekeurig aangekondigd moment veranderen. Tevens behoudt singlesexdates.nl zich het recht om uw lidmaatschap te beëindigen op basis van een geldige en grondige reden, bijvoorbeeld leden die misbruik maken van deze gebruikersovereenkomst. singlesexdates.nl is geenszins aansprakelijk als u uw eigen lidmaatschap verwijdert of wilt beëindigen. U doet dan vrijwillig en zelf afstand van uw rechten die u hebt of had bij singlesexdates.nl.

3. Intellectueel Eigendom
Alles wat op singlesexdates.nl staat en voorkomt is het intellectuele eigendom van de website. Al dit materiaal mag niet worden gepubliceerd, gebruikt, weergegeven zonder de nadrukkelijke toestemming van singlesexdates.nl. Onder beeldmateriaal vallen merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, videobeelden en teksten. Ook voor leden is het verboden om diensten, webpagina's, softwarecodes van elementen te wijzigen, te kopiëren, publiceren, verspreiden, over te dragen of commercieel te gebruiken.

4. Geplaatste Inhoud
De informatie die door de bezoekers van singlesexdates.nl in hun profiel geplaatst wordt, is geheel de verantwoordelijkheid van de bezoeker zelf. singlesexdates.nl is in deze niet meer dan een passieve verbinding tussen de online publicatie en de daadwerkelijke verspreiding van de informatie in kwestie. Het is vanzelfsprekend dat singlesexdates.nl wel de mogelijkheid heeft om actie te ondernemen met betrekking tot het profiel van de bezoeker in kwestie.

Afhankelijk van de situatie is singlesexdates.nl gerechtigd om aanpassingen aan te brengen aan uw profiel of zelfs uw profiel van de website te verwijderen. singlesexdates.nl raadt zijn bezoekers aan geen identificerende informatie te gebruiken in hun profiel. Daarnaast garandeert u bij vertrekking van uw gegevens dat deze volledig correct zijn.

Wanneer de eerder aan singlesexdates.nl verstrekte gegevens niet langer correct zijn, is de bezoeker in kwestie verplicht om deze wijzigingen zo snel mogelijk aan singlesexdates.nl te melden of, wanneer deze de mogelijkheid heeft, zelf bij te werken. Bij het verstrekken van een bepaalde inhoud verstrekt u singlesexdates.nl een licentie op het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud in kwestie.

Onder deze licentie valt te verstaan dat singlesexdates.nl het recht heeft de inhoud te dupliceren, weergeven, aanpassen en vertalen. Vervolgens heeft singlesexdates.nl eveneens het recht om de inhoud te gebruiken voor publicitaire doeleinden en dat zowel commercieel als niet commercieel. Verder heeft singlesexdates.nl eveneens het recht om de inhoud in sublicentie te geven en de inhoud die betrekking heeft op de leden over te dragen.

Het is in geen geval toegestaan om inhoud welke betrekking heeft op andere leden te kopiëren, dupliceren of op eender welke andere manier dan ook te verspreiden of te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten waarvoor het origineel werd verstrekt. Het is daarnaast eveneens niet toegestaan om de rechten van derden te schenden door bijvoorbeeld opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden.

Daarbij is het eveneens niet toegestaan om inhoud te posten die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is. Ook inhoud die een bepaalde politieke, racistische of xenofobische reactie kan uitlokken, is niet toegestaan. Daarnaast kan eveneens worden gesteld dat het niet toegestaan is om inhoud te plaatsen die al dan niet rechtstreeks in strijd is met de doelstellingen van singlesexdates.nl. Ook inhoud die ingaat tegen de geldende wetten en regelgeving, net als de fatsoensnormen is niet toegestaan.

Gebruikers van de website verplichten zich er bijgevolg eveneens toe geen informatie of inhoud te plaatsen die, onder welke vorm dan ook, een slechte invloed zou hebben op de werking van de diensten. Hieronder wordt verstaan een beperking of verstoring van de diensten. Daarbij is het eveneens niet toegestaan om normaal communicatieverkeer tussen verschillende leden om de website onmogelijk te maken door middel van allerhande programma's zoals wormen en virussen.

Het is tenslotte ook in geen enkel geval toegestaan om informatie of inhoud te plaatsen die, onder welke vorm dan ook, verwijst naar websites van derden die illegale content bevatten of in strijd zijn met de geldende normen van singlesexdates.nl. singlesexdates.nl houdt zich ten slotte ook het recht om zogenaamde massamailings, die door een lid van de website werd verzonden, te verwijderen. singlesexdates.nl hoopt op deze manier de kwaliteit van haar seksdating-diensten te kunnen waarborgen.

5. Aansprakelijkheid
singlesexdates.nl oefent geen controle uit op de inhoud van externe links. De aanbieder van de link is daarbij dan ook geheel aansprakelijk voor de inhoud van de website in kwestie. singlesexdates.nl heeft er alles voor in het werk gesteld om de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Het spreekt dan ook vanzelf dat singlesexdates.nl niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele fouten in de inhoud van deze website. Geleverde bijdrages vertegenwoordigen de mening van de betreffende auteur en vormen in geen geval de mening van singlesexdates.nl.

Gebruikers van de website dienen zich er vervolgens van bewust te zijn dat verschillende profielen en bijdragen een entertainende bedoeling hebben en fysieke contacten dan ook niet in alle gevallen mogelijk zijn. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bepaalde gesprekken tussen profielen op de website te sturen via zelf gecreëerde profielen. singlesexdates.nl kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade welke voorkomt uit het gebruik van de website en service van singlesexdates.nl.

singlesexdates.nl onttrekt zich daarbij van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wetgeving. Dit gebeurt ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere leden en gebruikers.

6. Aanwijzingen tot het auteursrecht
Alle op singlesexdates.nl gepubliceerde bijdragen en afbeeldingen zijn auteursrechtelijke beschermd. Het is dan ook in geen geval toegestaan om deze informatie op eender welke manier te verspreiden zonder hiervoor vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van singlesexdates.nl. Dit is in het bijzonder van toepassing voor: het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken en het weergeven van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Het is wel toegestaan om prints of fotokopieën te maken alsook inhoud naar uw computer te downloaden, maar deze mogen enkel en alleen gebruikt worden voor privégebruik en in geen geval voor commerciële doeleinden.

7. Inbreuk op auteursrechten
Wanneer u van mening bent dat een derde inbreuk heeft gepleegd op het van u auteursrechtelijk beschermd materiaal, vragen wij u om ons de volgende informatie te verstrekken:

Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het werk waarbij er volgens u een inbreuk werd gepleegd om de intellectuele eigendom er van.

De plaats waar het materiaal terug te vinden is waarbij volgens u een inbreuk werd gemaakt op de intellectuele rechten.

Op welke manier er een eventuele toestemming werd verkregen om de inhoud te verspreiden of aan te passen of in welke de eventuele relatie is wanneer wordt beweerd dat een derde de inbreuk door een ander mogelijk maakt en toestaat.

Uw persoonlijke gegevens onder de vorm van uw echte naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring waarin u stelt dat u de melding doet en dat u van mening bent dat het betwiste gebruik niet met toestemming van de houder van het desbetreffende auteursrecht of de intellectuele eigendom werd toegestaan.

Een verklaring waarin u stelt dat alle door u ingegeven informatie naar uw beste weten correct is. Bijgevolg dient u eveneens te verklaren dat u de daadwerkelijke houder bent van het auteursrecht of de intellectuele eigendom in kwestie of wanneer dit niet het geval is, u namens de houder er van bevoegd bent om in zijn of haar plaats op te treden.

We vragen u vriendelijk om bovenstaande informatie te bezorgen aan singlesexdates.nl.

8. Gebruikers Geschillen
singlesexdates.nl kan en zal in geen geval haar betrokkenheid aanvaarden bij communicatie tussen verschillende leden. Wanneer u in een situatie verkeerd waarin u een onenigheid heeft met een ander lid op singlesexdates.nl, ontheft u singlesexdates.nl hierbij alle vorderingen, eisen en schade. singlesexdates.nl aanvaardt dan ook in geen geval enige aansprakelijkheid met betrekking tot geschillen tussen leden van de website.

9. Privacybeleid
Zowel bezoekers als gebruikers van singlesexdates.nl dienen er zich bewust van te zijn dat het gebruik van de website wordt getoetst aan het privacybeleid van singlesexdates.nl. Het staat singlesexdates.nl vrij om de inhoud van dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen of uit te breiden. Deze aanpassingen of uitbreidingen treden in voege vanaf het ogenblik dat ze op de website gepubliceerd worden.

10. Jurisdictie en Toepasbaar Recht
Op de algemene voorwaarden van singlesexdates.nl is steeds het Nederlands recht van toepassing. Wanneer er zich een geschil voordoet in verband met een begrip of bepaling uit onze algemene voorwaarden, zal alleen het Nederlands de taal van uitleg zijn. In geval van een geschil is alleen de rechtbank van Amsterdam bevoegd. Zij is daarbij dan ook als enige gerechtigd om te oordelen over elk geschil dat verband houdt met de inhoud en de uitvoering van deze algemene voorwaarden.

Effectief per april 2015.